Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en licentievoorwaarden SES

Artikel 1 Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
SES: FinTrust Nederland B.V. handelend onder de naam Scheidingsexpert Software

Abonnement: periodieke levering van een Product of Dienst tegen betaling.

Algemene voorwaarden: De Algemene Leverings- en Licentievoorwaarden SES

Dienst: Een door Leverancier aan Klant te leveren dienst, niet zijnde een Product, met inbegrip van de bij die dienst behorende informatie en licentiecode. Daartoe wordt tevens gerekend de aan Klant verleende toegang tot gegevens van Leverancier om, al dan niet op abonnementsbasis, deze gegevens op te vragen of te hergebruiken;

Gebruiker: een natuurlijk persoon die blijkens de Overeenkomst of Algemene voorwaarden het recht heeft om het Product of Dienst te gebruiken en waarvan de gegevens als zodanig bij SES staan geregistreerd.

Gebruikerstraining: een training voor de Klant in het gebruik van het Product of Dienst

Intellectuele Eigendomsrechten: Auteurs-, merk-, model- en databankrechten, handelsgeheimen, knowhow en alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of vatbaar voor registratie en inclusief verzoeken daartoe.

Klant: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met SES.

SES Website: De website van SES met het internetadres zoals vermeld op de factuur van SES.

Leverancier: SES.

Licentiecode: de door Leverancier aan Gebruiker verstrekte unieke gebruikscode.

Losse editie: eenmalige levering van een Product of Dienst tegen betaling.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Leverancier waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen: Leverancier en Klant gezamenlijk.

Product: De bestanden en gegevens en/of software die tezamen het product vormen, alsmede alle schriftelijke documentatie die bij het product behoort, dan wel het boek of naslagwerk. Afhankelijk van het product wordt hieronder tevens de drager van en/of de licentiecode tot die bestanden en gegevens verstaan.

Abonnementsjaar: één kalenderjaar dan wel, bij het aangaan van het abonnement, het restant van het betreffende kalenderjaar.

Werkdag: alle dagen met uitzondering van de weekenden, de algemeen erkende feestdagen en de op de SES Website aangegeven specifieke sluitingsdagen.  

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier Producten en /of Diensten van welke aard of titel ook aan Klant levert. Voor zover de inhoud van de bepalingen zich daartegen niet verzet zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op het downloaden of in gebruik geven van demonstratie-exemplaren.

2.2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Leverancier heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande Overeenkomsten en treden in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan. Indien Klant niet binnen 14 dagen na bekendmaking opzegt conform het bepaalde in artikel 15.3. wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. 

2.4.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.5. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

2.6.
Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de SES Website en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Klant.

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes)

3.1. Alle aanbiedingen (offertes) van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Indien een aanbieding (offerte) van Leverancier door Klant wordt aanvaard, dan heeft Leverancier het recht om het desbetreffende aanbod of de desbetreffende offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 De overeenkomst

4.1. De Overeenkomst betreft het leveren van een Product of Dienst door Leverancier aan Klant. De Overeenkomst is uitsluitend geldig tussen Partijen en derhalve niet vervreemdbaar, overdraagbaar of vatbaar voor beslag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.

4.2. De Overeenkomst kan een abonnement op een Product of Dienst betreffen, of de levering van een losse editie.

4.3.
Een abonnement gaat in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en eindigt op de laatste dag van het abonnementsjaar. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één abonnementsjaar.

4.4. Een losse editie betreft het eenmalig leveren van een Product of Dienst. Het afnemen van een losse editie is uitsluitend mogelijk indien en voor zover Leverancier dit in haar productinformatie of anderszins schriftelijk uitdrukkelijk heeft aangegeven.

4.5. De Overeenkomst tot het leveren van een elektronisch product en/of software kan zijn een single-user- of een multi-user-overeenkomst. Door het aangaan van een single-userovereenkomst wordt Klant het recht verleend om hoogstpersoonlijk als Gebruiker het Product in een geheugen van een computer te laden en vanaf dat geheugen te gebruiken. Hieronder wordt mede verstaan het plaatsen van het Product op het geheugen van een netwerkserver. Door het aangaan van een multi-user-overeenkomst wordt Klant het recht verleend om het Product te gebruiken door het door partijen overeengekomen:

  1. aantal Gebruikers, waarvan de gegevens van iedere individuele Gebruiker bij Leverancier zijn geregistreerd; of
  2. andere door Partijen overeengekomen maatstaf.

4.6. Het Product of Dienst is uitsluitend bestemd voor gebruik door een professional die actief is in de advisering dan wel begeleiding van cliënten met betrekking tot scheiden.  

4.7. Het is Gebruiker toegestaan de resultaten uit het Product of Dienst onbeperkt gedurende de looptijd van het abonnement op te nemen in adviezen, memoranda en dergelijke ten behoeve van de dienstverlening aan zijn cliënten. Het is Gebruiker verboden aan cliënten of derden, met uitzondering van een Pdf, de resultaten uit het Product of Dienst als digitaal bestand te verstrekken.

4.8. Indien het gebruik van het Product of de Dienst dit vereist, wordt door Leverancier aan Gebruiker een licentiecode verstrekt. Deze licentiecode is hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar. Leverancier kan toegewezen licentiecodes wijzigen.

4.9. Indien de geldigheidsduur van de aan Gebruiker verstrekte licentiecode is verstreken en/of de Overeenkomst tussen Partijen is geëindigd, vervalt onverwijld het recht van Gebruiker om het Product of de Dienst te gebruiken met uitzondering van het raadplegen, opslaan in Pdf en printen van de binnen de geldigheidsduur van de licentiecode en/of de abonnementsperiode gemaakte dossiers.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Intellectuele Eigendomsrechten op en verbonden aan de Producten en Diensten van Leverancier berusten bij Leverancier. Het is Klant derhalve niet toegestaan de werken van Leverancier, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Leverancier te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Leverancier aan Klant een hoogstpersoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Dit gebruiksrecht wordt niet (mede) verleend aan met Klant gelieerde derden en ondernemingen of instellingen.

5.2. Het Product heeft een generieke functionaliteit die als standaarddienst wordt aangeboden. Klant mag het Product of Dienst uitsluitend gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen.

5.3. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van het Product of Dienst door Gebruikers en staat er voor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden zullen naleven.

5.4. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.5. Indien Klant inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Leverancier en/of derden, dan is Klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk. Klant vrijwaart Leverancier tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Leverancier het recht de levering van Producten of Diensten aan Klant op te schorten of te beëindigen totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

5.6. Het is Klant niet toegestaan om zelf, dan wel door een derde, de software:

  1. te reproduceren, te disassembleren, te decompileren of enige andere techniek aan te wenden ter verkrijging van de broncode van de programmatuur dan wel de hierin opgenomen licentie- en toegangscodes;
  2. te decompileren door middel van “reverse engineering”;
  3. samen te voegen of te verbinden met andere producten;
  4. te wijzigen of afgeleide producten daarvan te ontwikkelen.

5.7. Het is Klant toegestaan tijdens de duur van de Overeenkomst in uitingen naar de markt en, in samenhang met het gebruik van de software, naar cliënten de naam Part-pro te gebruiken. Het recht op het gebruik van de naam Part-pro eindigt direct op het moment van beëindiging van de Overeenkomst. Het is Klant in geen geval toegestaan de naam Scheidingsexpert of FinTrust of hiermee overeenkomende namen in uitingen naar de markt en/of cliënten te gebruiken.

Artikel 6 Elektronische producten en diensten

6.1. Indien de Overeenkomst een abonnement betreft, heeft Klant recht op het aantal updates van dat Product per jaar, zoals in de Overeenkomst, in de productinformatie of op de SES Website is aangegeven. Onder updates wordt in dit verband mede verstaan het leveren en/of ontvangen van een Dienst. De aansprakelijkheid van Leverancier, zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, beperkt zich tot de laatste update, vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan Klant.

6.2. Indien de Overeenkomst een elektronisch Product of een elektronische Dienst betreft, dient Klant zelf zorg te dragen voor actuele en deugdelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

6.3.
Klant is verplicht om de aanwijzingen van Leverancier voor het gebruik van het Product of de Dienst op te volgen. Schade als gevolg van het niet opvolgen van deze aanwijzingen zijn geheel voor rekening en risico van Klant.

6.4.
Het is Klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het Product of het Product openbaar te maken of te kopiëren anders dan in het Product, de daarbij behorende documentatie of de Overeenkomst beschreven gebruik.

6.5.
Klant heeft het recht het Product, de Dienst en de daaruit voortkomende informatie te gebruiken voor eigen gebruik, waaronder mede wordt verstaan het verstrekken van concrete en individuele adviezen aan cliënten. Het is Klant niet toegestaan het Product of de Dienst te verkopen, te verhuren of op andere wijze al dan niet met commercieel oogmerk ter beschikking te stellen aan derden, anders dan in het Product of de Dienst, de daarbij behorende documentatie of de Overeenkomst voorzien.

6.6. Indien voor het gebruik van een Product of Dienst door Leverancier een licentiecode is verschaft, draagt Klant zorg voor het veilig en persoonlijk gebruik van die licentiecode en doet het nodige om onbevoegd gebruik uit te sluiten. Leverancier kan toegewezen licentiecodes wijzigen. Voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbevoegd gebruik is Klant aansprakelijk. Leverancier heeft in dat geval het recht onmiddellijk maatregelen te nemen, waaronder het blokkeren van het gebruik van het Product of de Dienst, op kosten van Klant. Deze maatregelen schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op. 

6.7. Klant zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.8.
Indien de Overeenkomst een abonnement op een Product of Dienst betreft, is Leverancier verplicht de tot dat Product of die Dienst behorende bestanden en gegevens aan te passen aan de naar zijn oordeel relevante actualiteit, met een in de Overeenkomst, in de productinformatie of op de SES Website aangegeven frequentie.

Artikel 7 Gebruik van de software

7.1. Met inachtneming van het voorts in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde verleent Leverancier Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de geleverde software. Het gebruiksrecht van Klant betreft uitsluitend het recht de software te laden en uit te voeren. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.

7.2. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software, dan wel met het oog op de overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de software. Het is Klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

7.3.
Klant mag uitsluitend voor eigen gebruik kopieën van de software maken en deze uitsluitend opslaan ten behoeve van zijn eigen gebruik.

Artikel 8 Aflevering en installatie

8.1. Leverancier draagt zorg voor het via e-mail afleveren van de software, daaronder begrepen updates daarvan, inclusief de bijbehorende documentatie en, indien van toepassing, het via sms verstrekken van de licentiecode. Klant draagt zelf zorg voor installatie van de software en de updates daarvan en het invoeren van de licentiecode.

Artikel 9 Garantie

9.1. Leverancier spant zich er voor in dat het Product vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Leverancier geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

9.2. Gedurende de Overeenkomst is Leverancier gehouden naar beste vermogen eventuele gebreken in de software te herstellen, indien deze niet aan de specificaties zoals vastgelegd in de bijbehorende documentatie of handleiding voldoet. Dit herstel door Leverancier vindt uitsluitend plaats via de helpdesk van Leverancier en nadat de laatste versie of update van de software is geïnstalleerd overeenkomstig art. 8.1. en nadat Klant de data, waarin een gebrek tot uiting is gekomen, heeft toegezonden aan de helpdesk van Leverancier. Dit herstel geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik en gebruik in afwijking van de documentatie of handleiding door Klant en/of het gebruik door Klant op ongeschikte hard – en/of software.

9.3.
Mits Klant de verschuldigde licentievergoeding tijdig heeft voldaan zal dergelijk herstel door Leverancier gratis worden uitgevoerd. In geval van onbevoegd gebruik van de software is Leverancier gerechtigd de kosten van herstel aan Klant in rekening te brengen, alsmede in geval van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken.

9.4.
Leverancier zal zich tot het uiterste inspannen de fouten of gebreken zo mogelijk binnen twee (2) werkdagen na foutmelding door Klant te herstellen. Het bepaalde in art. 8.1 is van overeenkomstige toepassing bij installatie na herstel door Leverancier.

9.5.
Leverancier verklaart dat hij geen functionaliteit in de software heeft aangebracht die bij beoogd gebruik door Klant schade kan toebrengen aan de software zelf, andere software of data. Leverancier verklaart dat de software is gecontroleerd met de meest recente antivirussoftware.

9.6.
Klant is verantwoordelijk voor de gegevens die worden opgeslagen met gebruik van het Product en staat er jegens Leverancier voor in dat dit gebeurt overeenkomstig de geldende wet en regelgeving. Klant vrijwaart en stelt Leverancier schadeloos tegen elke aanspraak van een derde die verband houdt met de opslag en verwerking van gegevens door Klant met gebruik van het Product.

Artikel 10 Onderhoud

10.1. Klant is gerechtigd tot herstel van fouten in hem ter beschikking gestelde software als dat noodzakelijk is voor het met de software beoogde gebruik. Van een fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld via e-mail melding aan Leverancier te maken. Na ontvangst van de melding zal Leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de software.

10.2 Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf de gecorrigeerde software dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren en in gebruik nemen.

10.3
Leverancier staat er niet voor in dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

10.4 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken, of indien de software door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

10.5
Gedurende de Overeenkomst zal Leverancier bij het beschikbaar komen van volgende versies van de software deze aan Klant ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een volgende versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in (een van) de vorige versies en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een vorige versie. Indien de licentiecode van de betreffende versie is verlopen, is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten en het verlenen van ondersteuning met betrekking tot deze versie.

10.6 Het recht van de Klant op onderhoud, zoals bepaald in dit artikel, vangt aan op de ingangsdatum van de Overeenkomst en eindigt op de einddatum van de Overeenkomst. 

Artikel 11 Tarieven, betaling en levering

11.1. De tarieven voor het gebruik van de Producten en Diensten van Leverancier staan vermeld in de productinformatie van Leverancier of, op de SES Website en/of worden door Partijen (nader) schriftelijk overeengekomen. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

11.2. Leverancier is gerechtigd de tarieven voor een Product of Dienst periodiek aan te passen. Leverancier informeert de bestaande Klant minimaal twee (2) maanden voor de ingangsdatum over de tariefsaanpassing. Tariefsaanpassingen gedurende het lopende abonnementsjaar worden bij bestaande Klanten met ingang van het eerstvolgende abonnementsjaar in rekening gebracht.

11.3. Betaling geschiedt op factuurbasis door digitale verzending van de factuur naar het door Klant laatstelijk opgegeven e-mailadres. Bij het aangaan van de initiële Overeenkomst wordt de licentievergoeding naar rato van het aantal resterende gehele kalendermaanden in het betreffende abonnementsjaar in rekening gebracht. Het in de factuur aangegeven totaalbedrag dient binnen dertig (30) dagen na dagtekening te zijn bijgeschreven op het door Leverancier aangegeven rekeningnummer.

11.4. Indien Klant de voor de initiële Overeenkomst ontvangen factuur niet binnen de in artikel 11.3 aangegeven termijn voldoet, vervalt de Overeenkomst en daarmee het recht op het gebruik van de software zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is. Klant ontvangt hiervan een bevestiging en een creditfactuur per e-mail.

11.5. Indien de factuur niet ziet op de initiële Overeenkomst en betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 11.3 aangegeven termijn, is Klant in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Klant is vanaf de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 11.3 genoemde termijn tot aan de dag der algehele voldoening tevens de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met administratiekosten.

11.6. Op schriftelijk verzoek van Klant kan de factuur zoals bedoeld in artikel 11.3 in gelijke maandtermijnen worden voldaan, waarbij het aantal termijnen gelijk staat aan het aantal volle kalendermaanden in het betreffende abonnementsjaar. Maandbetaling is uitsluitend mogelijk na het door Klant afgeven van een incassomachtiging aan Leverancier en indien dit bij de betreffende abonnementsvorm mogelijk is. Het is Leverancier toegestaan een vooraf overeengekomen toeslag in verband met maandbetaling op de licentievergoeding in rekening te brengen. Het maandelijks verschuldigde bedrag dient binnen vijf (5) werkdagen na het begin van iedere maand te zijn bijgeschreven op het door Leverancier aangegeven rekeningnummer. Klant dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de door hem aan Leverancier doorgegeven bankrekening zodat afschrijving per de eerste van iedere kalendermaand mogelijk is. Het in artikel 11.1 en 11.5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Het in artikel 11.4 bepaalde is niet van toepassing.

11.7. In het geval van overschrijding van de betalingstermijnen staat het Leverancier vrij om nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, totdat Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opschorting schort het voldoen aan (nieuwe) betalingsverplichtingen niet op.

11.8. Betwisting van een factuur van Leverancier geeft Klant nimmer het recht tot compensatie met of opschorting van andere, niet betwiste facturen.

11.9. Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De opgegeven (leverings-)termijnen zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.10. De Gebruikerstrainingen worden door Leverancier uitbesteed aan Van der Ploeg Opleidingen B.V. De kosten hiervoor, zoals vermeld op de SES Website, worden door Van der ploeg Opleidingen B.V. bij Klant in rekening gebracht. Het hiervoor in artikel 11.3, 11.5 en 11.7 bepaalde is op deze factuur van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een betalingstermijn geldt van veertien (14) dagen, echter nooit langer dan tot uiterlijk de datum van de betreffende training.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het leveren en het gebruiken van de Producten en Diensten van Leverancier, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Leverancier. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in de Producten of Diensten vervatte informatie en gegevens.

12.2. Klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee de Producten en Diensten nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie, met name doch niet uitsluitend, het verlies van gegevens. Klant aanvaardt dat Leverancier niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico's.

12.3.
Schade als bedoeld in artikel 12.1, die naar het oordeel van Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Leverancier ter kennis is gebracht, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

12.4.
Indien en voor zover Leverancier aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één abonnementsjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 10.000,--.

12.5.
Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door Klant aan Leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden welke voor het gebruik van het Product of Dienst noodzakelijk zijn.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14 Boeten

14.1 Bij overtreding van de bepalingen in 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 6.4., 6.5., 6.6., 7.2. en 7.3. is Klant een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van EUR 20.000,-- per gebeurtenis. Artikel 6: 92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Artikel 15 Einde van de overeenkomst

15.1. De overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging of ontbinding.

15.2. Indien de Overeenkomst een abonnement op een Product of Dienst betreft, dan loopt het abonnementsjaar van 1 januari tot en met de laatste dag van de maand december. Opzegging door Klant kan plaatsvinden tot uiterlijk 30 november. De opzegging geschiedt schriftelijk per post of per e-mail.

15.3. Klant heeft tevens het recht de Overeenkomst op te zeggen, indien zich de omstandigheid voordoet als omschreven in artikel 2.3. (wijziging van de Algemene Voorwaarden). De opzegging geschiedt schriftelijk per post of per email.

15.4.
Indien de Overeenkomst een abonnement op een Product of Dienst betreft, dan heeft Leverancier het recht dit abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden. De opzegging geschiedt schriftelijk per post of per email. De Overeenkomst is zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden indien het in artikel 11.4 bepaalde van toepassing is.

15.5.
Bij overtreding door Klant van het bepaalde in de artikelen in 5.1., 5.2., 5.3., 5.4, 5.6., 6.4., 6.5., 6.6., 7.2., 11.3. en 11.6. van deze Algemene Voorwaarden heeft Leverancier het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De ontbinding laat het recht tot het vorderen van schadevergoeding onverlet. Eventueel nog in het bezit van Klant zijnde Producten dienen onverwijld aan Leverancier te worden geretourneerd. In het geval de overeenkomst een Dienst betreft, dienen de betreffende bestanden onverwijld te worden vernietigd. Leverancier kan hiervan bewijs verlangen.

15.6.
Leverancier heeft tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  1. Klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard;
  2. de zeggenschap over (het vermogen van) Klant komt te berusten bij een derde;
  3. Klant de beschikking verliest over de computer(s) en/ of server(s), waarop het Product en/ of de Dienst van Leverancier is geladen, om welke reden of oorzaak dan ook;
  4. Klant door een haar toe te rekenen gedraging de reputatie van Leverancier zodanig schaadt dat van Leverancier in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij de Overeenkomst voortzet.

15.7. In geval van beëindiging als bedoeld in artikel 15.6. dient Klant alle nog in zijn bezit zijnde goederen van Leverancier te retourneren en/ of alle door Leverancier geleverde software van zijn computer(-systemen) te verwijderen. Leverancier kan hiervan bewijs verlangen.

Artikel 16. Geheimhouding, mededelingen, verwerking van persoonsgegevens

16.1. Partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Partijen als zodanig zijn aangeduid.

16.2. Mededelingen per post of per email gedaan door Leverancier of door Klant worden geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag na verzending. Termijnen genoemd in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vangen aan op deze eerste werkdag na verzending van een mededeling.

16.3.
Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant is de op dat moment geldende Nederlandse wet- en regelgeving en het privacybeleid van Leverancier van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de SES Website.

16.4.
Leverancier ontvangt ter uitvoering van een Overeenkomst geen persoonsgegevens en bestanden betreffende de cliënten van Klant. Leverancier treedt derhalve niet op als bewerker, zoals bedoeld in
artikel 1 onder e van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. De Rechtbank Alkmaar is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen.

 

 

Privacyverklaring Scheidingsexpert Software

Dit is de privacyverklaring van FinTrust Nederland BV handelend onder de naam Scheidingsexpert Software (hierna SES). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy@scheidingsexpert.nl. 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

SES is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. Indien u opdracht geeft aan SES om, ten behoeve van de uitvoering van een Gebruikerstraining, uw persoonsgegevens aan Van der Ploeg Opleidingen B.V. te verstrekken, is deze privacyverklaring eveneens van toepassing op Van der Ploeg Opleidingen B.V. als verwerker van uw persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Klantdossier

Indien u een opdracht aan SES verstrekt, verwerkt SES uw persoonsgegevens die u aan SES verstrekt ten behoeve van de correcte afhandeling van uw bestelling. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het klantdossier en het kunnen leveren van het door u bestelde product.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de door SES verrichtte diensten en geleverde producten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Klantdossier

SES gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van de levering van de door u bestelde diensten en producten. Daarnaast gebruikt SES uw persoonsgegevens om u per e-mail te informeren over voor u relevante aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. U geeft deze toestemming door het bestelformulier te tekenen of via de SES website het digitale bestelformulier aan ons te versturen. U heeft het recht om uw toestemming voor het via e-mail informeren over voor u relevante aanbiedingen en nieuwe producten of diensten weer in te trekken. Dit kunt u op ieder moment doen door een e-mail te sturen naar privacy@scheidingsexpert.nl.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om diensten en/of producten te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Klantdossier

Wij bewaren uw klantdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, gedurende zeven jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van u vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die SES verstuurt of ontvangt. Het is SES niet toegestaan uw persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, met uitzondering van Van der Ploeg Opleidingen B.V. indien u heeft ingeschreven voor de deelname aan een Gebruikerstraining. SES heeft met Van der Ploeg Opleidingen B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als dat u van ons mag verwachten.

Indien u een klacht tegen SES indient dan wel op welke wijze dan ook aansprakelijk stelt, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SES. Uw gegevens worden door de verzekeraar vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), tenzij SES wettelijk verplicht is dan wel een gegrond belang heeft om deze te bewaren.

Het recht om uw door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

Versie mei 2019 

Scheidingsexpert is partner van: